Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které zajišťuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Tým pracovníků SPC je složen z psychologů, speciálních pedagogů různého zaměření, sociální pracovnice a administrativní pracovnice. Základním úkolem SPC je nastavování podpůrných opatření do vzdělávání. Naším cílem je nastavit pro každé dítě taková podpůrná opatření, která umožní naplnit jeho potenciál ve vzdělávacím procesu.

VŠECHNY SLUŽBY SPC JSOU BEZPLATNÉ

Naši klienti

Klienty našeho SPC jsou děti, žáci a studenti od 2 let do dokončení vzdělávání. Zaměřujeme se na žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním, konkrétně:

 • Mentální postižení
 • Tělesné postižení
 • Smyslová postižení (zrak, sluch)
 • Poruchy autistického spektra
 • Narušená komunikační schopnost
 • Psychiatrické diagnózy
 • Kombinované postižení

V širší souvislosti se našimi klienty stávají i jejich rodiče a všichni ti, kteří těmto dětem, žákům poskytují výchovnou a vzdělávací péči.

Mezi činnosti speciálně pedagogického centra NEPATŘÍ:

 • Lékařská diagnostika (ADHD, poruchy autistického spektra apod.)
 • Psychologické poradenství a terapie
 • Řešení potíží spadajících do kompetencí pedagogicko-psychologické poradny:
  • Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie)
  • Odklady školní docházky u zdravých dětí
  • Mírné poruchy chování a výchovné potíže
  • Mírné poruchy pozornosti
  • Cizinci, děti s odlišným mateřským jazykem (bez postižení)