Služby pedagogům

Konzultace s pedagogickými pracovníky probíhají zpravidla v terénu (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Jsou zaměřené zejména na konkretizaci a aktualizaci podpůrných opatření uplatňovaných při vzdělávání žáka, která jsou nezbytná pro jeho úspěšnou školní docházku. Zahrnují například náměty na využití metodiky strukturovaného učení při výuce, tvorbu motivačního systému, zvládání náročného chování, preventivní opatření k zamezení šikany, úpravy v organizaci vzdělávání a využívání speciálních vyučovacích pomůcek.

Konzultace s rodiči

Konzultace s rodiči je zaměřená na témata, která zákonný zástupce cítí jako aktuální. Konzultován je především dosavadní i plánovaný průběh vzdělávání dítěte, komunikační a sociální dovednosti dítěte, zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování žáka ve škole nebo domácím prostředí a práce se zájmy a motivací. Na základě konzultace mohou být stanovena další opatření, náhledy ve školském zařízení, speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření. Poskytujeme také poradenství ohledně zařazení žáka do školy, výběru střední školy, uzpůsobení podmínek k přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška).

Logopedická intervence

Logopedická intervence v rámci SPC je určena pro děti, které mají potíže se správnou výslovností hlásek. Pro logopedickou nápravu dětem se závažnějšími potížemi (mentální retardace, autismus, vývojová dysfázie apod.) doporučujeme vyhledat péči klinického logopeda.

Sociální poradenství

V rámci sociálního poradenství poskytujeme klientům zejména pomoc při podání žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na péči, průkaz osoby se ZP) a pomoc při sepsání odvolání při zamítnutí dávek pro osoby se ZP. V případě potřeby klientům předáme kontakty na konkrétní sociální služby, které jim mohou být nápomocny. Klientům pocházejícím z vyloučených lokalit pomáháme zprostředkovat doučování. Dále je možné po dohodě zajistit doprovod klienta na OSSZ ÚL při podání žádosti o invalidní důchod.

Podpůrné terapeutické intervence

Podpůrné terapeutické intervence slouží k podpoře, pomoci a motivaci ke
změně u těch osob, které se potýkají s určitým typem životní nepohody.
Klientům i jejich rodinným příslušníkům intervence umožňují prozkoumat
své duševní pochody, porozumět svým emocím, svému chování i potřebám.
Cílem může být rozvoj svých komunikačních a sociálních dovednosti, lepší
porozumění sobě a druhým lidem.

Neurofeedback

Bližší informace o této službě najdete na záložce „Neurofeedback“