Klienty našeho SPC jsou děti, žáci a studenti od 2 let. V širší souvislosti se našimi klienty stávají i jejich rodiče a všichni ti, kteří těmto dětem, žákům poskytují výchovnou a vzdělávací péči.

Poskytované služby jsou bezplatné.

K činnosti speciálně pedagogického centra patří:

• provádění komplexní pedagogické a psychologické diagnostiky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

• odborná poradenská činnost rodičům i pedagogům vychovávajícím dítě nebo žáka se speciálně vzdělávacími potřebami

• vypracování doporučení pro školy dle platné legislativy

• konzultace individuálního vzdělávacího plánu žáka

logopedická diagnostika a terapie

surdopedická diagnostika a terapie

• screening poruch autistického spektra a poradenství

• pomoc při řešení náročných životních situací

• zajišťování metodické podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s integrovanými žáky v mateřských, základních a středních školách

sociálně právní poradenství – informace v oblasti poskytování sociálních dávek, psychosociální pomoc v krizových situacích,

• zprostředkování další odborné péče

 K činnosti speciálně pedagogického centra NEpatří:

• diagnostika a náprava poruch učení – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie – zajišťují Pedagogicko-psychologické poradny

• lékařská diagnostika (ADHD, poruchy autistického spektra apod.). Poskytujeme pouze screening a konzultace k těmto poruchám, diagnóza je v rukou lékaře nebo klinických pracovišť