Objednání na vyšetření

Objednávat žáka na vyšetření může pouze zákonný zástupce, nikoliv škola, prarodiče apod.

Při objednávání zákonný zástupce komunikuje ve většině případů s administrativní pracovnicí. Pokud jsou k dispozici zprávy z odborných vyšetření dítěte (neurologie, foniatrie, klinická psychologie, klinická logopedi, psychiatrie apod.), je ideální je poskytnout již při objednávání – lépe se pak určuje, ke kterému pracovníkovi bude dítě přiřazeno. Podle charakteru potíží žáka provádíme psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření (logopedické, surdopedické a tyflopedické). Vyšetření probíhají ambulantně v SPC nebo po dohodě v terénu ‑ tj. nejčastěji ve školském zařízení, které dítě navštěvuje.

Možnosti objednání:

a) osobně  v SPC
b) telefonicky: 602 894 885, 778 529 650 v dopoledních hodinách
c) e-mailem na adrese info@spcusti.cz (vždy prosím uveďte i telefonický kontakt)

V případě, že se na domluvené vyšetření nemůžete dostavit, je potřeba se co nejdříve omluvit a sjednat nový termín na uvedených kontaktech. Je nutné dodržet stanovený čas objednání. Pokud se ve smluveném termínu do SPC bez předchozí omluvy nedostavíte, bude Vaše žádost považována za zrušenou.

Průběh vyšetření

Na vyšetření v SPC musí dítě dorazit vždy v doprovodu zákonného zástupce. Bez jeho přítomnosti a podepsání informovaného souhlasu nemůže být dítě vyšetřeno. Není tedy možné dítě na vyšetření poslat s prarodičem, asistentem ze školy apod.

Před samotným vyšetřením dítěte zpravidla dochází k rozhovoru pracovníka SPC se zákonným zástupcem, podepsání informovaného souhlasu s provedením vyšetření, v případě nových klientů vyplnění anamnézy apod.

Na vyšetření si s sebou přineste:

  • zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení – PPP, SPC (pokud jsou k dispozici)
  • zprávy z psychiatrických, neurologických, foniatrických a dalších vyšetření (pokud jsou k dispozici)
  • hodnocení třídního učitele nebo vyhodnocení plánu pedagogické podpory, popřípadě IVP (poskytuje třídní učitel)
  • školní sešity, žákovskou knížku (jsou-li pro vyšetření relevantní)

Specifika jednotlivých vyšetření

Psychologické vyšetření:

Psychologické vyšetření v SPC se provádí výhradně pro určení aktuální úrovně intelektu nebo aktuální vývojové úrovně. Během psychologického vyšetření v SPC neřešíme záškoláctví, příčiny poruch chování, psychosomatické potíže spojené se školou apod. Neprovádíme diagnostiku poruch autistického spektra.

Doba trvání vyšetření je závislá na věku, pracovním tempu, schopnosti spolupráce klienta apod., většinou toto vyšetření trvá 1 – 2 hodiny.

Screening poruch autistického spektra:

Provádí speciální pedagog na žádost zákonného zástupce v případě podezření na poruchy autistického spektra (PAS). Toto vyšetření může doporučit pedagog, lékař, pracovník SPC apod., nebo o něj může v případě vlastních pochybností požádat sám zákonný zástupce. Hlavní součástí je probrání anamnézy a chování dítěte a pozorování dítěte. V rámci posuzování zvláštností v chování bývá uskutečněn výjezd do školského zařízení, které dítě navštěvuje (observace dítěte, konzultace s pedagogy). Výsledkem screeningu nikdy není stanovení nebo vyloučení diagnózy poruchy autistického spektra. Screening PAS slouží k ověření, zda je u dítěte zvýšená pravděpodobnost přítomnosti PAS. Pokud je u dítěte pravděpodobnost přítomnosti PAS zvýšená, je vysloveno podezření na poruchu autistického spektra a dítěti je doporučena návštěva odborníka pro diagnostiku PAS (většinou klinického psychologa).

Speciálně pedagogické vyšetření:

Hlavním účelem speciálně pedagogického vyšetření je posoudit aktuální schopnosti a dovednosti žáka, zjistit jeho silné a slabé stránky ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb probíhá buď ambulantně v SPC, nebo v terénu (ve škole). Vyšetření provádíme náhledem ve výuce, úkoly zaměřenými na posouzení dílčích funkcí, pozorováním během vyšetření, rozhovorem s klientem, pedagogy a rodiči.

Konkrétní speciálně pedagogické vyšetření se vždy odvíjí od potíží či diagnózy daného žáka. Pracovníci SPC nemohou dítěti udělit žádnou lékařskou diagnózu (autismus, vývojová dysfázie, poruchy chování, porucha sluchu apod.). Pro nastavení adekvátních podpůrných opatření musí zákonný zástupce donést zprávu jiných odborníků (klinický logoped, klinický psycholog, neurolog, psychiatr, foniatr apod.). V našem SPC provádíme vyšetření s následujícím zaměřením:

  • psychopedické (zaměřené na klienty s mentální retardací a psychickými poruchami)
  • etopedické (zaměřené na klienty s poruchami chování a emocí)
  • somatopedické (zaměřené na klienty s tělesným postižením)
  • logopedické (zaměřené na klienty s narušenou komunikační schopností)
  • surdopedické (zaměřené na klienty s poruchami sluchu)
  • tyflopedické (zaměřené na klienty s poruchami zraku)

Výsledky vyšetření

Výsledky vyšetření jsou ve většině případů konzultovány se zákonným zástupcem hned po vyšetření. Na základě výsledků vyšetření mohou být dítěti nastavena podpůrná opatření do vzdělávání, pokud na ně má dítě nárok. Podpůrná opatření jsou chápána jako úprava podmínek pro dosažení maximálního potenciálu žáka (s ohledem na jeho diagnózu), nikoliv jako úlevy.

Zároveň může pracovník dojít k závěru, že nemá dostatek informací či podkladů potřebných pro nastavení PO do vzdělávání a dítěti může být doporučeno další vyšetření (např. u jiného pracovníka SPC nebo u odborného lékaře).

Proces předání Zprávy a Doporučení

Po provedení vyšetření napíše pracovník SPC Zprávu z vyšetření, případně Doporučení pro vzdělávání žáka. Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Zpráva z vyšetření je určena pouze zákonnému zástupci, který s ní následně může jednat dle vlastního uvážení (např. předat kopii dalším odborníkům – lékařům apod.). Doporučení pro vzdělávání obdrží zákonný zástupce i škola, ve které je dítě vzděláváno.


Zprávu z vyšetření a Doporučení pro vzdělávání si zákonný zástupce po telefonickém vyzvání vyzvedne osobně v SPC. Ve výjimečných případech je zákonným zástupcům bydlícím mimo Ústí nad Labem možné tyto dokumenty zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Tento požadavek je však nutné nahlásit již během vyšetření dítěte a podepsat Žádost o zaslání dokumentů. Jednu z kopií přijatých dokumentů je poté nutné podepsat a na vlastní náklady odeslat zpět do SPC.

Pokud zákonný zástupce se závěry Zprávy nebo Doporučení nesouhlasí, jsou možné další konzultace nebo v krajním případě i požádání o Revizi.