Průběh vyšetření

Objednání na vyšetření:

Objednávat žáka na vyšetření může pouze zákonný zástupce, nikoliv škola.

Možnosti objednání:
a) osobně  v SPC
b) telefonicky: 602 894 885, 778 529 650 v dopoledních hodinách

V případě, že se na domluvené vyšetření nemůžete dostavit, je potřeba se co nejdříve
omluvit a sjednat nový termín na uvedených kontaktech. Je nutné dodržet stanovený čas objednání.

Pokud se opakovaně nedostavíte na vyšetření, bude k tomu přihlíženo při termínu následujícím.

Průběh vyšetření:

Podle charakteru potíží žáka je možné se objednat na psychologické vyšetření, speciálně pedagogické vyšetření – logopedické, surdopedické a tyflopedické vyšetření, konzultaci a další. Potřebu dalšího vyšetření lze konzultovat s odborným pracovníkem.

Vyšetření probíhají ambulantně v SPC nebo po dohodě v terénu – tj. nejčastěji ve školském zařízení, které dítě navštěvuje.

Na vyšetření si s sebou přineste:
– zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení (pokud jsou k dispozici)
– zprávy z psychiatrických, neurologických a dalších vyšetření (pokud jsou k dispozici)
– hodnocení třídního učitele nebo vyhodnocení plánu pedagogické podpory  , popřípadě IVP (poskytuje třídní učitel)
– školní sešity, žákovskou knížku (jsou-li pro vyšetření relevantní)

Lze vyšetřit pouze zdravé dítě, které nevykazuje známky akutního či infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota) a není léčeno antibiotiky, analgetiky apod. Není-li tomu tak, prosíme o sjednání náhradního termínu vyšetření!!!

Psychologické vyšetření:

Účelem psychologického vyšetření je většinou zjistit aktuální dovednosti žáka – především aktuální vývojovou úroveň, intelekt. Doba trvání samotného vyšetření je závislá na schopnosti spolupráce klienta; vyšetření intelektu obvykle trvá 45 – 90 minut.

Speciálně pedagogické vyšetření:

Hlavním účelem speciálně pedagogického vyšetření je posouzení úrovně schopností a dovedností potřebných pro zvládání trivia a úrovně školních dovedností. Následně jsou výsledky zohledněny v doporučení pro vzdělávání žáka.

Logopedické vyšetření:

Většinou nemá vliv na vzdělávání žáka ve škole; pokud ano, je zohledněno v doporučení pro školu.
Terapie řečových vad je dlouhodobého charakteru, většina práce spočívá v pravidelném procvičování doporučených úloh doma s rodičem (zákonným zástupcem).

Surdopedické vyšetření:

Nastavování podpor a úpravy podmínek vzdělávání pro sluchově postižené žáky ve školních zařízeních. 

Tyflopedické vyšetření: 

Nastavování podpor a úpravy podmínek vzdělávání pro zrakově postižené žáky ve školních zařízeních. 

Screening poruch autistického spektra:

Provádí se na žádost zákonného zástupce v případě podezření na poruchy autistického spektra. Podezření může vyslovit sám zákonný zástupce, pedagog, lékař, pracovník SPC a další osoby. Hlavní součástí je probrání anamnézy a chování dítěte a pozorování dítěte.

Další vyšetření, konzultace, poradenství aj.

Dle domluvy.

Proces předání Zprávy a Doporučení:

Výsledky vyšetření jsou ve většině případů konzultovány se zákonným zástupcem hned po vyšetření nebo v průběhu vyšetření. Zároveň může být doporučeno další vyšetření nebo konzultace u dalšího pracovníka SPC nebo u odborného lékaře.

Zákonný zástupce obdrží Zprávu z vyšetření a Doporučení pro vzdělávání.
Forma převzetí – osobně po telefonickém vyzvání nebo poštou (dle domluvy). 

Pokud zákonný zástupce se závěry Zprávy nebo Doporučení nesouhlasí, jsou možné další konzultace nebo v krajním případě i požádání o Revizi.